Archiv

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Adresa podatelny: Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o. Školská 432, 734 01 Karviná – Ráj

b) Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c) Identifikátor datové schránky: t44sgij

d) Další možnosti elektronické komunikace: e-mailové schránky školy

https://www.zsskolska.eu

e) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

Škola přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv.

Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty:

 • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A,
 • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
 • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
 • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
 • databáze ve formátu XML a DTD.

Technické parametry:

ve velikosti do 5 MB (dokument vč. příloh)

f) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, USB FLASH

g) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

h) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Aktualizováno: 1.11. 2021

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Kuchař - kuchařka

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace nabízí volné pracovní místo na pozici kuchař-kuchařka
Místo výkonu práce: školní jídelna při základní škole
Pracovní poměr: doba určitá - 1 rok s možností prodloužení
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání v oboru kuchař-kuchařka
Jiné požadavky/poznámky: zdravotní způsobilost
Předpokládaný nástup: 2. 1. 2019
Přihlášku zašlete do: 6. 12. 2018
na adresu: Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, Školská 432, Karviná-Ráj, 734 01
Informace poskytne: Ing. Rút Purgatová ; tel.: 596 311 777,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nabidka kuchar kucharka

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Na této stránce aktuálně pracujeme. Přijďte prosím později.

Děkujeme za pochopení.

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Správce osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

sídlo: Školská 432, Karviná-Ráj, 73401
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka: t44sgij
tel: 558 271 920
IČO: 48004545

Kontakty na pověřence:

Mgr. Lenka Feberová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Informace o právech dle Nařízení.

Každý subjekt údajů má právo:

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení)
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení)
 4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)
 5. na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
 6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)
 7. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení)
 8. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 Nařízení)
 9. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. přijímání žáků k základnímu vzdělání),
 2. pro splnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. nájemní smlouva, darovací smlouva),
 3. pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, jako ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).
 4. Případně jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 5. Ve výjimečných případech můžou být osobní údaje správcem zpracovány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
 2. Zajištění předškolního a základního vzdělávání
 3. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Vzdělávání programu Erasmus+
 5. Poskytování poradenských služeb ve školách
 6. Zajištění školního stravování
 7. Evidence čtenářů školní knihovny
 8. Výběrová řízení na zaměstnance
 9. Pracovněprávní a mzdová agenda
 10. Evidence uchazečů o zaměstnání
 11. Evidence úrazů
 12. Ochrana majetku a osob
 13. Prezentace správce oso
 14. Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 15. Vydávání školních průkazů
 16. Projekty, žádosti o dotace
 17. Vedení účetnictví správce
 18. Smlouvy, objednávky služeb

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů. Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Nařízení ke stažení zde:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en