Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023 - přijetí

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Č.j. ZŠŠ/ 629 /2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Školská, Karviná, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byli přijati k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace uchazeči s tímto registračním číslem:

Registrační čísloVýsledek řízeníRegistrační čísloVýsledek řízení
001/2022 přijat/a 008/2022 přijat/a
002/2022 přijat/a 009/2022 přijat/a
003/2022 přijat/a 010/2022 přijat/a
004/2022 přijat/a 011/2022 přijat/a
005/2022 přijat/a 012/2022 přijat/a
006/2022 přijat/a 013/2022 přijat/a
007/2022 přijat/a 014/2022 přijat/a

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 05. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy ( http://zsskolska.eu ). Tímto dnem začíná běžet lhůta pro odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jejího oznámení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout na sekretariátě školy od 23. 05. 2022.

Mgr. Iva Hefnerová

otisk razítka ředitelka školy