Poslání poradenského pracoviště

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem
na jejich individuální možnosti; řešit příčiny slabého prospěchu; pomáhat uspokojovat
specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků; pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy.

ŠPP se zaměřuje především na volbu další vzdělávací cesty žáků; nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami.ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.


Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.


Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.